Algemene voorwaarden van Roest Singh Advocaten

Paragraaf 1. Algemeen

 1. Roest Singh Advocaten hierna te noemen: “Roest Singh”, is een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (praktijkvennootschappen) en natuurlijke personen. Een lijst van maten van Roest Singh wordt op verzoek toegezonden.
 2. Roest Singh is een maatschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
 3. Deze algemene voorwaarden dienen mede ten behoeve van de natuurlijke personen, bestuurders evenals degenen die voor Roest Singh werkzaam zijn. Roest Singh heeft diverse handelsnamen, waaronder de handelsnamen “ Roest Singh Advocaten” en “John Singh” . Andere handelsnamen zijn ook mogelijk voorzover kenbaar gemaakt bij de kamer van koophandel.
 4. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Roest Singh. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Paragraaf 2. Voorschot

 1. Roest Singh zal met de werkzaamheden beginnen c.q. deze hervatten nadat de opdrachtgever zekerheid heeft gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte ervan zal door Roest Singh in redelijkheid worden vastgesteld. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen.

Paragraaf 3. Honorarium

 1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 2. Het uurtarief wordt bepaald op grond van het door Roest Singh periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
 3. Tenzij tussen Roest Singh en de opdrachtgever expliciet anders is overeengekomen is Roest Singh gemachtigd, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te veranderen.

Paragraaf 4. Betalingen

 1. De betalingstermijn der declaraties, behoudens schriftelijk gemaakte andersluidende afspraken, bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Roest Singh het recht de wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.
 2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Roest Singh, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betreffende opdrachtgever uitstellen totdat het bedrag der declaratie is voldaan. Roest Singh is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Paragraaf 5. Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een voorval voordoet dat tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Roest Singh afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Roest Singh in verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalatigheid begrepen. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van E 10.000,-- of, indien het door Roest Singh in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van E 50.000,--. Niet alleen Roest Singh, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens Roest Singh’s opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor de directies en aandeelhouders van de respectievelijke maten (praktijkvennootschappen), alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Roest Singh hebben verlaten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Roest Singh indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, dan wel een procedure betreffende die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 2. Roest Singh zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Roest Singh is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Roest Singh aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de opdrachtgever aanvaardt. De opdrachtgever vrijwaart Roest Singh tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Paragraaf 6. Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten over de dienstverlening van Roest Singh worden behandeld conform de interne klachtenregeling, welke is te raadplegen op de website van Roest Singh (www.roestsingh.nl) alsmede op verzoek kan worden verstrekt.
 2. Op de dienstverlening van Roest Singh is de klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Paragraaf 7. Bewaringsrichtlijnen

 1. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende tenminste 5 jaar bewaard, waarna het Roest Singh vrijstaat zonder nader aankondiging te vernietigen.

Paragraaf 8. Bevoegdheid rechtbank en toepaselijk recht

 1. Op de tussen Roest Singh en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verbandhoudende met / voortvloeiend uit door Roest Singh aangegane overeenkomsten worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem.

 

 

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design